Goed nieuws! Alle lichten staan op groen voor de aankoop van De Hoeve! Lees hier de laatste stand van zaken en wat nog nodig is.

Meer informatie…

De Binnentuin beoogt hulp te bieden aan overlevers van satanisch ritueel misbruik (s.r.m), door deze mensen een veilig thuis te bieden, een gezond sociaal netwerk te helpen opbouwen en hen te voorzien van de benodigde ondersteuning. Dit alles in een context van gelijkwaardigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid. Daarnaast wordt kennis en expertise over CDIS ontwikkeld en wordt gewerkt aan bewustwording in de breedte van de samenleving rond het bestaan van s.r.m. en CDIS.

Cruciaal onderdeel van De Binnentuin is een (woon)gelegenheid met ruimte om te wonen, te werken en te recreëren.

“Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis”

Jesaja 61:1

Friends of Esthers

Vanuit Friends of Esthers is een kernteam gevormd dat zich inzet voor de huisvesting van overlevers en voor de doorontwikkeling (en verspreiding) van kennis en kunde. Hiertoe hebben zij een woonboerderij op het oog. De leden van het kernteam zijn gemotiveerd en gepassioneerd, hebben kennis, ervaring en expertise in huis én hebben zich hiertoe langdurig en onvoorwaardelijk gecommitteerd.

Zelf zal Ik voor u uitgaan, het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik JHWH ben. … – Jesaja 45:2-3 

Hulp aan overlevers

De primaire taak die het kernteam voor ogen heeft is om overlevers van s.r.m de mogelijkheid te bieden om uit de cult te stappen en om een zelfstandig leven op te bouwen zonder cult-afhankelijkheid. Ervaring heeft geleerd dat daarbij drie pijlers essentieel zijn: een veilige omgeving (geen infiltratie door cult), een steunnetwerk van toegewijde vrienden die weten van CDIS en georganiseerd misbruik en intensieve traumabehandeling. De eerste prioriteit ligt daarbij bij overlevers die te maken hebben met actueel, doorgaand ritueel misbruik (of sterk vermoeden daarvan). In veel gevallen zal een langere periode van verblijf nodig zijn, voorafgegaan door en/of gevolgd door een periode van ambulante (na)behandeling.

Multidisciplinaire behandeling

Alle behandeling is gericht op het herstel van identiteit en eigenwaarde van overlevers. Een veilige woonsetting vormt de basis voor het herstelproces. Daar bovenop is adequate en intensieve psychologische hulp nodig. Deze hulp wordt geboden door middel van in- en externe begeleiding en therapie, waaronder traumatherapie, non-verbale therapie en werkprojecten.

Veiligheid

Veiligheid bieden voor overlevers betekent ook actief bouwen aan een mens-gerichte, vertrouwelijke en vertrouwde omgeving waarin behandelaren en betrokken mensen zich bewijzen als betrouwbare mensen. Zij blijken niet te liegen en te martelen, maar komen hun afspraken na, zijn oprecht geïnteresseerd, behandelen als gelijkwaardig en zijn er als het nodig is. Dit is essentieel voor overlevers.  

Dagbesteding

Voor dagbesteding worden de aanwezige gezinnen, bewoners, vrijwilligers en mensen uit de omgeving ingezet. De woongelegenheid biedt hier ook mogelijkheden voor, denk aan (moes)tuinieren, dieren verzorgen of het uitvoeren van eenvoudig werk. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opbouwen van een vriendennetwerk rondom de overlever.

“Licht en herstel brengen in de duisternis van satanisch ritueel misbruik, door overlevers te helpen uit te stappen uit de cult en te helpen herstellen, door expertise over CDIS en satanisch ritueel misbruik verder te ontwikkelen en door de samenleving bewust te maken van dit grote kwaad dat onder de oppervlakte plaatsvindt”

Satanisch ritueel misbruik en CDIS

S.r.m vindt plaats in netwerken. Kenmerk van deze netwerken is dat de leden elkaar gevangen houden in een complex geheel van sterke hiërarchie en controle, angst, misleiding, (seksueel) geweld, emotionele en fysieke marteling, (offer)rituelen, misbruik van loyaliteit en sterke afhankelijkheidsrelaties. Deze fenomenen komen elkaar kruisend en over en weer voor in elke hiërarchische laag, zodanig dat voor elk lid in meerdere of mindere mate gevangenschap ontstaat. Een andere term voor het geheel aan deze netwerken is ‘de cult’. 

Overlevers van s.r.m die van jongs af aan in de cult zijn opgegroeid, ontwikkelen DIS, een dissociatieve identiteitsstoornis. Dit houdt kort gezegd in, dat om gruwelijke en herhaaldelijke martelingen te overleven, de persoonlijkheid zich splitst in meerdere delen. We spreken van CDIS (complexe DIS) als marteling doelbewust is ingezet om DIS te creëren. Zie voor meer uitleg de ‘basisinformatie over satanisch ritueel misbruik’ op Lichtoplevens.nl    

Meer informatie

Meer informatie over over dit onderwerp kun je vinden op de volgende websites:

Bijdragen:

Overmaken kan via rekeningnummer NL87INGB0006397253 t.n.v. Stichting 4Justice (ANBI), o.v.v. de Binnentuin, of ga naar onze doneerpagina voor meer informatie.

Goed nieuws! Alle lichten voor de aankoop van de beoogde ‘Hoeve’ staan op groen! Op het laatste moment is er een doorbraak gekomen. Een bijzonder verhaal waar we jullie in de nieuwsbrief in mei graag uitgebreid over informeren. We zijn God en alle gulle gevers heel dankbaar dat na een aantal heel spannende maanden de Hoeve gerealiseerd kan worden. Giften blijven nodig voor de inrichting van de opvanglocatie en voor de verbouw van de schuur tot o.a. ruimtes voor kantoor en weekendopvang.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!